Serveis Socials

 • Defensar i promoure des dels ajuntaments els drets socials i econòmics del conjunt de la població, reclamant, exigint i reivindicant als ens supramunicipals l'accés universal i equitatiu als serveis socials públics

 • Treballar per canviar els obstacles físics, jurídics, econòmics, polítics i culturals que impedeixen l'accés universal i en igualtat al ple exercici dels drets i llibertats. Garantir un accés equitatiu als serveis públics.

 • Trencar amb les barreres entre municipis. Mancomunar serveis per abastar tota la població i respondre a les necessitats reals.

 • Millorar l'accessibilitat amb polítiques distributives. Desplegar al màxim les possibilitats de la Llei d'Hisendes Locals i de Contractació Pública

 • Aplicar bonificacions, subvencions i tarifació social en funció de la renda disponible de la unitat de convivència de tots els serveis públics municipals sotmesos a preu públic o taxa.

 • Treballar per aplicar polítiques transversals:

  • Avaluar l’impacte de gènere de totes les polítiques municipals.

  • Incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions

  • Enfocar les polítiques socials de forma interdisciplinar que posi en el centre de les prioritats la redistribució de la riquesa i la reversió de les desigualtats.

  • Aplicar la transversalitat entre àrees. Especialment entre Serveis Socials i Educació, Esports, Cultura, Gent Gran, Joventut, Treball, Hisenda, Medi Ambient.

 • Incorporar la interseccionalitat en el disseny, desenvolupament i avaluació de serveis, plans, projectes i programes municipals.

 • Elaborar Plans d'Inclusió Social que tinguin per objectiu:

 • Sostenir i apoderar sectors més desafavorits

 • Trencar cercle viciós del desposseïment

 • Teixir comunitat

 • Construir economia alternativa

 • Igualtat entre dones i homes

 • Interculturalitat

 • Desplegament drets persones LGTBI

 • Equitat en l'accés als serveis

 • Atenció a la gent gran. Preparar els ajuntaments pel repte de la transició demogràfica.

 • Atenció a les persones en situació de dependència.

 • Suport a les famílies monomarentals i monoparentals.

 • Elaborar Plans de Convivència.

 • Elaborar estratègies de participació:

  • La participació de les usuàries en els centres de serveis socials

  • Impulsar la constitució d'associacions d'usuàries

  • Impulsar la constitució d'associacions d'afectades

 • Municipalitzar-col·lectivitzar els serveis socials:

  • Internalitzar tots els serveis que sigui possible i constituir consells de participació formats per càrrecs electes, expertes, professionals, persones usuàries i potencials beneficiàries.

  • Promoure i impulsar la creació de cooperatives de serveis socials obertes a la participació.

  • Entendre el voluntariat com a element complementari amb una doble funció: suport a les polítiques públiques d'acompanyament i instrument per a la recuperació de l'autoestima i de les capacitats d'inclusió.

  • Apostar per l'economia alternativa com a element de suport. Banc de Temps, horts comunitaris, monedes socials, treball cívic i voluntariat.

 • Potenciar el treball en xarxa amb i del conjunt de moviments que defensen la salut, l'educació, els serveis socials o les pensions, enfrontant-nos col·lectivament a la fragmentació i desmantellament, a través de retallades i externalitzacions, dels serveis públics existents, mentre seguim treballant paral·lelament per capgirar les dinàmiques generadores de desigualtats i exclusió social. Denunciar un empobriment generat per les anomenades polítiques d’austeritat, materialitzades en les retallades dels serveis públics i les privatitzacions.

 • Avaluar quines polítiques responen a necessitats improrrogables i quines a demandes socials i polítiques populistes per tal de controlar i prioritzar la despesa.

 • Garantir la dotació pressupostària i impuls d’estratègies de les intervencions comunitàries i frenar la imposició d’intervencions individualitzadores.

 • Desplegar al màxim les potencialitats de les actuals lleis.

 • Debatre, redactar i implementar un codi ètic i de protocols d'actuació de les pràctiques professionals d'atenció a les persones per tal de combatre i evitar les pràctiques clientelars, les limitacions del professionalisme, el distanciament o els síndromes d'esgotament professionals.

 • Lluitar contra les barreres implícites amb què es troben les persones en situació administrativa irregular per accedir als serveis socials.

 • Crear observatoris de la pobresa i l’exclusió social per tal de conèixer quina és la situació real de la que partim, i establir indicadors periòdics sobre l’estat de les condicions de vida als pobles i ciutats, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents per a afrontar les diferents situacions.

 • Protegir especialment aquells col·lectius que pateixen problemes addictius i de salut mental.

 • Recuperar l’espai públic per a l’ús comú, frenant l’apropiació de l’espai públic per part dels interessos corporatius.

 • Millorar els ajuts a l’autonomia personal.

 • Fomentar la creació d’ocupació i inserció laboral, en un marc d’actuacions contra l’atur i la precarietat.

 • Treballar per l’aprovació d’una Renda Bàsica de Ciutadania adreçada a les persones sense ingressos. Aquesta renda bàsica, de caràcter universal, també permetria el sosteniment econòmic de les persones amb malalties mentals greus i/o amb diversitat funcional que no poden desenvolupar una activitat laboral remunerada.

 • Implementar oficines dels Drets Socials com a resposta a la necessitat de diferents col·lectius en situació de precarietat, per fer front de forma col·lectiva i autogestionada als problemes quotidians vinculats d’incompliment de drets socials fonamentals, com el dret a un habitatge, el dret a una relació laboral justa i el dret a la mobilitat. L’Oficina dels Drets Socials serà un espai físic de propietat municipal, que es gestioni de forma mixta des de la societat civil organitzada i la pròpia administració local. Haurà de ser un punt de trobada i reivindicació de totes aquelles plataformes, col·lectius, entitats, etc., i al mateix temps un espai de treball, assessorament i acompanyament del tercer sector social i dels serveis socials de l’administració pública.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori