Salut

Garantirem el dret a la salut potenciant que el sistema sanitari de la ciutat pugui arribar a ser majoritàriament públic i potent al qual tothom tingui accés sense exclusions ni barreres. Des de l'ajuntament farem i podem fer molta feina en aquest sentit com també en garantir la bona salut de la població des de diferents vessants sanitàries i sòciosanitàries.

 • Fomentar i treballar per la millora dels serveis sanitaris i sociosanitaris davant les tendències privatitzadores de l’administració, i tenint en compte els models sanitaris d’arreu dels Països Catalans.

 • Vetllar per suplir amb recursos propis dels ens locals aquelles necessitats sanitàries que no restin cobertes com el transport adaptat, especialitzacions mèdiques no presents als CAPs, campanyes sanitàries...

 • Apostar per uns serveis públics, universals i de qualitat i vetllar per un correcte ús dels recursos, que donin resposta a demandes creixents sobretot pel que fa als aspectes sociosanitaris –atenció a persones malaltes, gent gran, persones amb mobilitat reduïda...

 • Promoure la medicina preventiva i potenciar hàbits de vida saludables, a través de campanyes, centres escolars, acords amb centres sanitaris...

 • Defensar l'avortament lliure i gratuït i dignificar els serveis d'atenció sanitària cap a la dona. Incidir en les funcions del Servei de Joventut i del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) per l’assessorament i informació a les dones, tot vetllant per la salut, benestar i seguretat de les dones.

 • Impulsar la municipalització de la nova policlínica de Granollers.

 • Facilitar una informació clara i transparent a la població sobre la situació i dèficits de l'Hospital General de Granollers. Càlcul clar de quin és el seu nivell d'endeutament, llistes d'espera, ràtio de llits públics hospitalaris per habitant, quina priorització es fa a l'activitat de caràcter privat, etc.

 • Fomentar i treballar per la participació i activació de la població sobre la problemàtica sanitària, per aconseguir una sanitat pública, gratuïta i de qualitat. Obertura de debats als barris sobre la gestió del conjunt d’equipaments sanitaris de la ciutat, especialment de l’hospital, per exercir un control popular més directe dels recursos sanitaris.

 • Constituir un Consell Municipal de Salut, en el qual hi participin membres del Departament de Sanitat, els grups municipals de l'Ajuntament, els treballadors i treballadores dels diferents centres i els seus usuaris i usuàries.

 • Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, amb programes de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de l’ajuntament.

 • Treballar per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la prevenció dels embarassos no desitjats, com també en les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i oferint un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat.

 • Donar suport a les associacions de familiars i malalts.

 • Realitzar campanyes i iniciatives actives contra l'exclusió i l'estigmatització social de les persones amb malalties mentals.

 • Augmentar i millorar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts.

 • Garantir i potenciar la figura dels psicòlegs als centres sanitaris públics.

 • Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors interculturals i treballadores socials, que puguin ajudar en la detecció de problemes socials i sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa de les diferències culturals o religioses.

 • Definir uns protocols sociosanitaris específics per a l'atenció de les persones amb diversitat funcional i les afectades per una malaltia mental greu que evitin les negligències i/o problemes en l'atenció sanitària que sovint pateixen les persones amb diversitat funcional i amb una malaltia mental greu.

 • Vetllar per millorar l'atenció mèdica i de les prestacions ortopèdiques i protèsiques adreçades al col·lectiu amb diversitat funcional.

 • Analitzar, detectar i prevenir necessitats emergents a mig i llarg termini, especialment les que afecten a l’envelliment de la població: per tal de planificar els recursos necessaris futurs: centres de dia per a gent gran, pisos assistits, llars residencials d’estada temporal i permanent, centres oberts per a la infància en risc, cases de petita infància, habitatges per a urgències socials, punts de trobada de joves, escoles bressol, etc.

 • Reclamar que els centres sanitaris (primària i hospitalària), salut mental i sociosanitària passin a integrar un sistema públic únic de titularitat, gestió i provisió 100% pública.

 • Reafirmar la titularitat pública i la gestió directa dels serveis sanitaris, tot promovent una modificació legislativa que posi fi al model actual del SISCAT, inspirat en la Nova Gestió Pública i la gestió empresarial dels serveis públics, i que recuperi un accés únic al sistema sanitari per a tots i totes les usuàries.

 • En l’àmbit municipal cal dur a terme activitat de promoció de la salut i prevenció de la malaltia com a apostes clau per reduir les desigualtats de salut de classe i gènere, per la qual cosa s’haurien de posar en marxa als municipis els plans locals de salut, fent detecció de necessitats entre tots els organismes, entitats, organitzacions, potenciant l’atenció comunitària compartida

 • Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les escoles i des del mateix ajuntament. Una iniciativa que afecta a tots els actors és el programa Salut i Escola (ensenyament, salut, ajuntament).

 • Treballar per millorar l’educació sexoafectiva, sobretot en els joves, incidint de forma prioritària en la vessant del gaudi i de les relacions sexoafectives sanes. Treballar també en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i oferint un servei d'assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat.

 • Coordinar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts amb les pròpies de l’ajuntament

 • Exigir i fer realitat en els Centres Sanitaris la figura de la treballadora comunitària, psicòlegs i totes aquells professionals que configurin un equip interdisciplinar per atendre les demandes de la comunitat vehiculitzades per les assemblees (Consell de salut-control popular), amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població. Cal garantir una bona coordinació entre el Departament de Salut i les institucions municipals.

 • Treballar perquè la salut als nostres municipis sigui superadora de la pràctica androcèntrica i patriarcal en salut i per tant encaminada a desenvolupar noves conceptualitzacions i metodologies per la comprensió, la prevenció i la cura de la salut de les dones.

 • Treballar des de l’àrea de Salut Pública, en col·laboració amb Medi Ambient, per la reducció de l’exposició de la població a productes tòxics, tot promocionant l’ús de productes nets a través de les contractacions i compres públiques. Eliminar els agrotòxics, qualsevol producte contaminant del sòl i l’aigua, i els contaminants hormonals en els procediments de neteja i manteniment d’espais públics i equipaments municipals.

 • Treballar per a la millora de la qualitat de l’aire, per l’eliminació dels agrotòxics i de qualsevol producte contaminant del sòl i l’aigua.

 • Fomentar la participació dels treballadors i treballadores i usuaris i usuàries en l'elaboració, disseny i avaluació de les polítiques sanitàries de la ciutat.

 • Vetllar per la coeducació en totes les activitats organitzades en espais municipals.


Bateria d'accions específiques per a una millor qualitat de l'aire


Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori