Qualitat de l'aire

Lluitarem decididament i urgent per reduir la contaminació. Això passa per reduir una de les principals causes que la causen a la nostra ciutat: el vehicle privat, sigui aquest de combustió o elèctric. És una mesura urgent no només per la nostra salut i la dels que vindran, sinó també per fer la nostra aportació com a ciutat a mitigar els efectes del canvi climàtic a escala global

 • Elaborar un mapa de població vulnerable al canvi climàtic en relació al recursos econòmics, la salut, l’accés a fonts energètiques i l’alimentació.

 • Actualitzar el mapa acústic municipal tenint en compte els possibles perills i àrees previstes per anteriors governs.

 • Dur a terme polítiques responsables de conscienciació sobre la contaminació ambiental

  • Crear un servei municipal de qualitat de l'aire

  • Elaborar un pla d'actuació municipal en episodis de contaminació ambiental (ozó troposfèric, NO2 i partícules) que incorpori mesures d'avís a la població i de reducció de la mobilitat en vehicle privat a motor a la ciutat

  • Instal·lar a punts de gran concurrència i als accessos de la ciutat de panells electrònics que informin a temps real a la població dels nivells d'emissions de partícules i permetin donar alertes generals en casos d'episodis d'alta contaminació.

 • Elaborar un pla d'actuació municipal davant d'onades de calor i de fred producte del canvi climàtic.

 • Elaborar un pla d'actuació municipal front episodis de pol·linització intensa.

 • Establir Àrees d’Emissions Zero entorn de les escoles i l'Hospital General de Granollers que garanteixin la reducció de l’exposició a contaminants atmosfèrics dels col·lectius en poblacions més vulnerables.


Totes les accions de mobilitat van també encaminades en aquest sentit


Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori