Habitatge digne

L'habitatge és un dret, no una mercaderia. Garantirem que tothom a la ciutat pot gaudir d'un sostre digne, amb mesures valentes per garantir més habitatge social i retornar a la població les vivendes usurpades per bancs i grans corporacions

 • Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal.

 • Convertir edificis de titularitat pública en desús destinats a usos no residencial en edificis d'ús residencial.

 • Cercar edificis en desús, i que per tant són susceptibles de ser comprats o expropiats per l’Ajuntament per destinar-los a un ús residencial.

 • Aplicar íntegrament la Llei 24/2015

  • Treballar per la cessió obligatòria i cessió d’habitatges desocupats.

  • Treballar per la cessió obligatòria i cessió d’habitatges que no compleixen els requisits d’habitabilitat

  • Evitar la desocupació permanent dels habitatges

  • Aplicar i intensificar els mecanismes per identificar els pisos buits i notificar als grans tenidors l'obligació de cedir-los.

 • Delimitar una àrea de tanteig i retracte per a optar a la compra d’habitatges i solars a preus inferiors als de mercat enfront de fons especulatius globals.

 • Apostar per l'habitatge social en règim de lloguer. Un 30% en qualsevol promoció sense convenis. Per a aquests propers 4 anys pretenem:

  • Arribar al 15% del parc d'habitatge en règim de protecció social.

  • Invertir un 25% de les inversions del pressupost en habitatge social

  • Acabar amb el sistema actual d'habitatge de protecció oficial de compraIncrement de la borsa d'habitatges de transició i fons d'emergència, que actualment és ridícula.

 • Establir un cens d'habitatges abandonats i, posteriorment, poder fer polítiques que permetin regenerar-los per a habitatge rea. En els casos indicats, que l'ajuntament o altres actors puguin recuperar aquests habitatges per a lloguer social i assequible.

 • Suprimir Granollers Promocions, i auditar-ne la gestió, per a gestionar directament des de l’Ajuntament la política d’habitatge.

 • Conscienciar en la problemàtica d'habitatge només és possible amb el canvi de les dinàmiques econòmiques i de limitacions de les institucions actuals. La gent de Granollers paga elevats preus per viure-hi, i haurien de passar de 41 al 30 i del 30 al 18% dels seus ingressos.

 • Recuperar els pisos de la SAREB dels fons voltors i dels grans tenidors per evitar que ningú es vegi forçat a marxar dels barris i per facilitar el retorn de qui n'ha hagut de marxar.

 • Impulsar la masoveria urbana: crear una borsa de masoveria, gestionada per l’Oficina d’Habitatge. Oferir assessorament jurídic i redacció del contracte de masoveria; assessorament tècnic i supervisió tècnica de les obres, exempció del pagament de la taxa d’obres; assegurança multirisc i mediació entre les dues parts perquè arribin a l’acord més beneficiós.

 • Impulsar cooperatives d’habitatge. Posar a disposició sòl en règim de cessió d’ús per construir habitatge més assequible en règim de cooperativa, i oferir assessorament i exempcions.

 • Promoure l’accés i el manteniment de l’habitatge com a mesura preventiva de processos d’exclusió social tot garantint autonomia i l’apoderament individual i col·lectiu.

 • Promoure una legislació que garanteixi l'accés en igualtat de condicions a totes les persones amb diversitat funcional que requereixin un habitatge adaptat.

 • Definir programes orientats a l'adaptació progressiva de totes les promocions d'habitatges per tal que compleixin els paràmetres tècnics d'accessibilitat incloent la dotació a tots els habitatges de preinstal·lacions domòtiques.

 • Crear una xarxa pública de pisos tutelats per garantir l'accés en igualtat de condicions a totes les persones amb malalties mentals que ho requereixin per tal d’afavorir la seva autonomia i integració social.

 • Supervisar l’estat dels habitatges on resideixen persones grans i/o amb diversitat funcional.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori