Aigua

L'aigua és un bé bàsic i ningú hauria de fer negoci com si es tractés d'una mercaderia. Per aquest motiu aconseguirem que es consideri un bé de primera necessitat al qual ningú tingui problemes d'accés ni de preus. Això ho farem possible amb la revocació de la concessió actual al monopoli abusiu de Sorea-Agbar i garantint un servei gestionat i controlat directament per l'ajuntament, sense intermediaris i amb una eficàcia que ara no existeix.

 • Declarar l’aigua i el sanejament com a dret col·lectiu, i com a tal, garantir-ne el subministrament a les classes populars i prohibir el tall del subministrament dels col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica.

 • Crear una Taula de l'Aigua i impulsar una auditoria independent sobre la municipalització.

 • Municipalitzar i recuperar la gestió i el control públic de tot el cicle de l’aigua, actualment en mans de la multinacional Sorea-Agbar. Recuperar la gestió i control públic tant del transport i subministrament com també del sanejament per deslliurar-lo dels interessos econòmics i la mercantilització.

 • Revisar els sistemes de distribució d’aigua i actualitzar-los tecnològicament per fer-los més eficients i reduir les pèrdues del sistema.

 • Establir una tarifa social del cànon de l’aigua per a les persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

 • Estructurar els trams de la factura de l’aigua per incentivar els consums baixos i penalitzar el malbaratament en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge.

 • Aplicar plans d’estalvi i reducció del consum d’aigua.

 • Obrir espais de participació vinculant i directa de la ciutadania en la gestió de l’aigua i garantir la transparència en la gestió dels recursos públics.

 • Fomentar processos educatius de conscienciació sobre l’aigua, el seu consum i els riscos derivats de la seva contaminació.

 • Vetllar pel bon funcionament de tots els ecosistema del riu Congost.

 • Incrementar la inversió per a la millora de les infraestructures de recollida d’aigua de pluja i drenatge urbà que permetin una millor gestió, control de la qualitat i reducció de la càrrega contaminant que arriba al riu Congost i la seva conca (Riera Carbonell, etc.). Fomentar els mecanismes de reducció de la producció d’aigua residual com la utilització de les aigües grises principalment en edificis públics.

 • Implementar sistemes més eficients i interconnectats per a la reutilització de les aigües de pluja per a usos urbans com la recuperació d’aqüífers, per al reg de parcs i jardins i per la neteja de carrers.

 • Avançar per finalitzar amb la gestió privada de la depuradora EDAR del sud del municipi, i per extensió de la resta d'EDAR de la conca del Besòs, mitjançant la sortida del Consorci del Besòs i assumint la seva gestió pública directa.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori