Codi ètic de la Crida per Granollers-CUP

El nostre compromís per una altra manera de fer política


Les/els sotasignants, membres de la candidatura CpG-CUP, volem refermar davant la ciutadania el nostre compromís de treballar amb honestedat, rigor, transparència i amb voluntat de servei per la transformació social i l’alliberament nacional del nostre país. És per això que fem la següent declaració d’intencions DECLAREM:

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes d’aquesta candidatura i com a components de la societat catalana preocupats perquè l'activitat política faci aportacions a l'organització, gestió i regulació democràtica de la nostra col·lectivitat, més enllà de l'estricte compliment de la legislació vigent, ens comprometem amb aquest codi ètic. Alhora, estem convençuts que incorporant a la nostra activitat política mesures que facilitin el canvi i la renovació periòdica de les persones que ens representen, possibilitem l'accés a la política institucional a un major nombre de ciutadans i ciutadanes, generant alhora un flux de nous equips i de noves idees a l'àmbit institucional.

Per a tot això i, per fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l'interès general de la ciutadania i dels nostres drets nacionals i socials, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, ens comprometem lliure i públicament a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic:CODI ÈTIC DELS I LES CANDIDATES DE LA CANDIDATURA CRIDA PER GRANOLLERS-CUP

1. El present Codi Ètic s'adreça als possibles càrrecs electes retribuïts amb recursos públics. És propi del compromís de les persones afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat.

2. Els membres d’aquesta candidatura, en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran l’extensió de les seves propostes a través de l’argumentació i el debat polític i d’acord amb el programa aprovat per l’assemblea, on prendrem les nostres decisions de forma horitzontal i democràtica, una persona un vot. Convocarem referèndums en la pressa de les decisions més importants.

3. Els membres d’aquesta candidatura exerciran les seves responsabilitats d'acord als continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, d'acord amb els principis que defensa la Candidatura, en cap cas moguts per interessos personals i/o corporatius.

4. Sota la base del compromís de l'honestedat i de la transparència, per a facilitar el seguiment del programa electoral, es donarà compte a l’Assemblea Local del seu nivell de realització i del grau de desenvolupament.

5. Les persones que ens regim pel present Codi Ètic ens refermem en continuar mantenint el criteri que els recursos públics que l'administració posa al servei del nostre càrrec no poden ser utilitzats per a finalitats particulars.

6. La responsabilitat dels càrrecs electes d’aquesta candidatura s'entén com una responsabilitat pública de servei a la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà de la retribució acordada per l’assemblea local. La retribució́ dels regidors/regidores serà́ com a màxim 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) (1.600€ nets/mes), en el cas de dedicació exclusiva. La contractació de llocs de treball es farà sempre a partir de processos de pública concurrència. Les assignacions econòmiques que puguin rebre els càrrecs s’ingressaran al compte del grup. És l’assemblea qui determinarà el destí dels fons econòmics.

7. La Crida per Granollers-CUP mantindrà́ la seva independencia respecte dels grups financers i les elits econòmiques. Treballarem sense finançament bancari.

8. Els membres d’aquesta candidatura no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com a suborn, o amb l’objectiu d’originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític o s’origini amb la voluntat de fer favoritisme. En tots els casos se’n donarà compte a l’Assemblea Local. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.

9. Si durant l'exercici de càrrecs electes d’aquesta candidatura han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

10. L'exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes d’aquesta candidatura és temporal; en conseqüència per a garantir la necessària renovació d'equips i d'idees ens autolimitem en la continuïtat de dos mandats.

11. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe d’aquesta candidatura, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

12. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris d'aquest codi ètic, seran traslladats a la Comissió de Garanties, que resoldrà d'acord al seu criteri. La composició i constitució d'aquesta Comissió estarà regulada en els Estatuts d’aquesta candidatura. Mentre no hi hagi Comissió de Garanties, l’Assemblea Local serà l’encarregada de resoldre aquests conflictes.

13. Si la Comissió de Garanties o l'Assemblea Local, si s'escau, considera convenient el cessament d'una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic, aquesta adquireix el compromís de dimitir de la seva condició de càrrec electe o de confiança.

14. Més enllà de la normativa vigent en cada moment en matèria de incompatibilitats per a l'exercici de funcions a l'Administració i dels comportaments castigats penalment per a l'exercici indegut de funcions públiques o per l'ús de fons públics es consideraran faltes ètiques en contravenció del present Codi: a) L'ús d'informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal. b) L'afavoriment dels interessos propis del personal al seu càrrec més enllà del criteri de mèrit i capacitat. c) El no sotmetre's a processos de control extern i de participació o d'informació ciutadana que garanteixin l'adequada transparència i control de l'activitat.


Descobreix el nostre programa